REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia ogólne

2. Zawarcie umowy sprzedaży

3. Płatność

4. Dostawa, odbiór towarów

5. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

6. Reklamacje

7. Odstąpienie od umowy

8. Informacje dodatkowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego http://www.medaroptyk.pl/ zwanego dalej Sklepem.

 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest MEDAR OPTYK Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Komornikach (62-052) ul. Poznańska 112, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000721027, NIP: 7773309826, REGON: 369593095, o kapitale zakładowym w wysokości: 10 000,00 zł, adres e-mail: sklep@medaroptyk.pl (dalej jako Sprzedający).

 3. Sprzedający świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie oraz sprzedaż detaliczną na zasadach w nim określonych.

 4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

 5. Klient składający zamówienie na wyroby medyczne (tj. okulary korekcyjne, soczewki kontaktowe, płyny pielęgnacyjne do soczewek kontaktowych, krople do oczu, pomoce optyczne itd.) w Sklepie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia wykonał badanie wzroku, dopasowanie soczewek celem weryfikacji odpowiednich parametrów, a parametry te zostały uwzględnione w trakcie składania zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór składników okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych oraz płynów pielęgnacyjnych do soczewek kontaktowych oraz innych produktów przez Klienta.

 6. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

 7. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Sprzedający/Usługodawca/Administrator – MEDAR OPTYK Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 112, 62-052 w Komornikach.

 2. Sklep (Internetowy) – serwis dostępny pod adresem medaroptyk.pl

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, chcąca lub nabywająca produkty oferowane w Sklepie.

 4. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa produkty od Sprzedającego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu.

 6. Konto (Użytkownika) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na stronie internetowej Sklepu.

 7. Rejestracja – utworzenie konta przez Użytkownika na stronie internetowej sklepu, wiążący się z podaniem danych osobowych, które posłużą do obsługi zamówienia, skutkuje to wysłaniem wiadomości potwierdzającej i aktywującej Konto.

 8. Produkt – asortyment znajdujący się w ofercie Sklepu: soczewki kontaktowe, soczewki okularowe, płyny pielęgnacyjne do soczewek kontaktowych, akcesoria optyczne, oprawy okularowe korekcyjne i przeciwsłoneczne, pomoce optyczne prezentowane w sklepie internetowym, których dotyczy umowa sprzedaży.

 9. Wyrób medyczny – narzędzie, aparat, urządzenie, oprogramowanie, implant, odczynnik, materiał lub inny artykuł przewidziany przez producenta do stosowania – pojedynczo lub łącznie – u ludzi do co najmniej jednego z następujących szczególnych zastosowań medycznych:

 • diagnozowanie, monitorowanie, leczenie, łagodzenie lub kompensowanie urazu lub niepełnosprawności,

 • badanie, zastępowanie lub modyfikowanie budowy anatomicznej lub procesu lub stanu fizjologicznego lub chorobowego,

(np.: soczewki kontaktowe, płyny pielęgnacyjne do soczewek kontaktowych, okulary korekcyjne, pomoce optyczne).

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedającym z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu.

 2. Zamówienie – wyrażenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, skutkujące otrzymaniem potwierdzenia na podany podczas składania zamówienia/rejestracji adres mailowy.

 3. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia, usługa Newsletter. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym.

 4. Cena – cena, jaką Klient Sklepu zobowiązany będzie zapłacić za wybrane przez siebie produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena wyrażona za pomocą waluty: złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w cenniku opłat oraz w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

 5. Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą. Cennik kosztów dostawy jest wskazany w cenniku opłat oraz w niniejszym Regulaminie.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej medaroptyk.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z wyłączeniem przerw technicznych czy innych przerw niezależnych od Sprzedającego.

 2. Realizacja zamówień odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00. Realizacja zamówień złożonych po godz. 12.00 dnia roboczego oraz w soboty, w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, rozpocznie się następnego dnia roboczego.

 3. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową medaroptyk.pl.

 4. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji (wymagane Konto Użytkownika) w Sklepie lub bez dokonywania rejestracji (opcja „zakup bez rejestracji”).

 5. Klient w celu rejestracji, powinien właściwie wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie danych tj.:

 • imię, nazwisko, adres: ulica/osiedle, nr domu i lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość, ewentualnie drugi adres wysyłki jeśli jest inny, aniżeli adres do wystawienia faktury

 • aktywny adres e-mail

 • numer telefonu

 • dokonać wyboru opcji zakupu jako: „osoba prywatna” lub „firma”

 • złożyć oświadczenie zapoznania się z postanowieniami regulaminu sklepu, polityką prywatności oraz akceptację ich postanowień poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko w formularzu rejestracyjnym, a także

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia (wadzie wzroku) klienta, w celu realizacji złożonego przez niego zamówienia lub w celu prowadzenia konta oraz dokonywania za jego pośrednictwem zakupów (poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka w formularzu rejestracyjnym)

 • ewentualne złożenie dobrowolnych zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila lub wiadomości sms, w szczególności w celu przesyłania newsletterów oraz innych materiałów promocyjnych Sklepu

 • ustawić hasło dostępu do Konta.

 1. Po otrzymaniu przez sklep wypełnionego zgodnie z powyższymi wytycznymi formularza rejestracyjnego dochodzi do zawarcia umowy na prowadzenie konta. Następnie na adres poczty elektronicznej podany przez klienta w formularzu zostanie przesłana informacja potwierdzająca założenie konta. Klient nie powinien ujawniać danych do logowania do konta osobom trzecim.

 2. Każdorazowe logowanie do sklepu odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, tj. poprzez adres e-mail oraz hasło. Klient może dokonać zmiany lub zresetowania hasła przypisanego do konta przez skorzystanie z funkcjonalności Sklepu, po czym otrzyma e-mail na podany adres poczty elektronicznej, zawierający link aktywacyjny do zmiany hasła. Proces ten nie jest weryfikowany przez Sklep.

 3. Klient może usunąć swoje konto ze Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@medaroptyk.pl zawierający wniosek o usunięcie konta. Konto usuwane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni po wysłaniu e-maila zwrotnego do Klienta zawierającego link, poprzez aktywację którego następuje usunięcie konta.

 4. Klient, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając uprzednio zarejestrowany adres e-mail i hasło.

 5. Klient, który nie dokonał rejestracji w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo podać:

 • imię, nazwisko, adres: ulica/osiedle, nr domu i lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość, ewentualnie drugi adres wysyłki jeśli jest inny, aniżeli adres do wystawienia faktury

 • aktywny adresu e-mail

 • numer telefonu

 • dokonać wyboru opcji zakupu jako: „osoba prywatna” lub „firma”

 • złożyć oświadczenie zapoznania się z postanowieniami regulaminu Sklepu, polityką prywatności oraz akceptację ich postanowień, poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko w formularzu, a także:

 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia (wadzie wzroku) klienta, w celu realizacji złożonego przez niego zamówienia

 • ewentualnie złożyć dobrowolne zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila lub wiadomości sms, w szczególności w celu przesyłania newsletterów oraz innych materiałów promocyjnych Sklepu.

11. Klient składa zamówienie, dodając wskazany produkt do koszyka – DODAJ DO KOSZYKA.

12. W zamówieniu (w KOSZYKU), Klient wskazuje:

 • zamawiany produkt,

 • imię i nazwisko odbiorcy,

 • adres dostawy tj. ulicę, numer budynku i/lub numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj

 • sposób dostawy

 • sposób płatności

 • do zamówienia niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu, zaakceptowanie go, a także weryfikacja „Nie jestem robotem”.

13. Proces składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem KUPUJĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie ze Sprzedającym umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

14. Na wskazany przez Klienta adres e-mail, Klient otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i jego podsumowaniem.

 1. Klient po złożeniu zamówienia jest na bieżąco informowany o statusie realizacji zamówienia drogą mailową.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Klientem w celu:

 • potwierdzenia zamówienia w przypadku zamówienia płatnego za pobraniem powyżej wartości 500 zł

 • w sytuacji gdy klient nie odebrał ostatniego zamówienia ze Sklepu

 • w przypadku niezgodności czy wątpliwości co do poprawności podanych przez Klienta danych teleadresowych.

17. W przypadku zamówień na produkty objęte promocją lub wyprzedażą realizacja zamówień następować będzie według kolejności zamówień, aż do wyczerpania puli magazynowej objętej tą promocją czy wyprzedażą.

18. W przypadku Klientów, dokonujących zakupów w sklepie bez rejestracji, a Klient podaje swoje dane wrażliwe (dane o stanie zdrowia, np. wartość soczewek korekcyjnych), do realizacji tego zamówienia niezbędne jest udzielenie przez Klienta dodatkowej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych o stanie zdrowia przez Sklep.

19. W przypadku niedostępności wszystkich zamówionych produktów, Sklep poinformuje Klienta o odmowie realizacji i anuluje zamówienie.

20. W przypadku anulowania zamówienia Klienta w całości lub w części i w przypadku gdy Klient dokonał już płatności, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 10 dni roboczych od powiadomienia Klienta o anulowaniu zamówienia. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty w ten sam sposób, którego użył wcześniej Klient.

PŁATNOŚĆ

Za zakupy w Sklepie medaroptyk.pl można zapłacić w następujący sposób:

 1. Płatnością online za pośrednictwem operatora wyszczególnionego podczas składania zamówienia.

 2. Przy odbiorze, czyli za pobraniem tj. poprzez kuriera bądź osobiście, jeśli przy produkcie wskazana została opcja odbioru osobistego.

DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

 1. Cennik i dostawa produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

 2. W celu złożenia zamówienia z wysyłką poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej należy wcześniej skontaktować się ze Sklepem poprzez formularz kontaktowy w celu weryfikacji możliwości realizacji wysyłki.

 3. Dostawa produktów odbywa się kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, wskazanego do wyboru przy składaniu zamówienia. Aktualny cennik dostaw oraz maksymalny czas realizacji zamówienia wskazany jest przy składaniu zamówienia.

 4. Przewidywany termin dostawy wskazany jest przy zamawianym produkcie i jest realizowany po zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego, liczony jest od następnego dnia roboczego, jeśli zamówienie składane jest po godzinie 12.00.

 5. Koszt dostawy produktów według pośrednika:

 • Przesyłka kurierska – 21 zł

 • Przesyłka kurierska za pobraniem – 26 zł

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający MEDAR OPTYK SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 112, 62-052 w Komornikach

 2. Sprzedający będzie zbierał od Klientów za pośrednictwem Sklepu niezbędne do realizacji zamówienia dane osobowe:

 • imię, nazwisko,

 • adres korespondencyjny/wysyłki,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu.

 1. Ze Sprzedającym można kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz e-mail: sklep@medaroptyk.pl

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO oraz udzielonej przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży tj. korespondencji, wysyłki oraz wystawienia paragonu bądź faktury.

 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres działalności Sklepu, a także czas niezbędny do spełnienia obowiązków prawnych Administratora w związku z dokonaną sprzedażą.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

 6. Klient ma prawo do zmiany, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

 7. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą osoby trzecie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie Regulaminu, a uczestniczące w realizacji zamówienia.

 8. W przypadku wyrażenia przez Klienta dobrowolnej, dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w formie wiadomości e-mail lub sms, Administrator ma prawo do wysłania takich informacji bezterminowo, bądź do czasu prośby o zaprzestanie wysyłania tych informacji, w formie pisemnej lub mailowej. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ogranicza dostępu do składania zamówień.

 9. Każdy Klient, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o przetwarzaniu danych osobowych.

 10. Dane osobowe zebrane od Klientów przetwarzane w sposób określony w Regulaminie nie będą wykorzystywane w sposób niewłaściwy, dane te nie będą także udostępniane osobom trzecim, które nie są niezbędne do procesu realizacji zamówienia.

REKLAMACJE

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji, jeśli taka jest określona w specyfikacji produktu zamieszczonej w opisie.

 2. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w oparciu o rękojmię, która jest określona w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu dostępnym w zakładce FORMULARZ REKLAMACYJNY, zawierającym:

 • imię, nazwisko,

 • numer zamówienia (ew. nr paragonu bądź faktury)

 • przyczynę reklamacji,

 • datę zakupu.

 1. Odpowiedź Sprzedawcy na reklamację zostanie udzielona Klientowi w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania, przy czym wpłynięcie reklamacji po godzinach pracy Sklepu, czyli po godzinie 16.00 będzie liczone od następnego dnia roboczego.

 2. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do podmiotów nie będących Konsumentami, w stosunku do których uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone.

 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta z tytułu roszczeń wynikających z rękojmi.

 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

 • wad fabrycznych produktu

 • uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu produktu do Sprzedającego

 • niezgodności produktu z treścią opisu zawartego na stronie www.medaroptyk.pl

 1. W przypadku stwierdzenia wady, Klient powinien odesłać na swój koszt produkt na adres siedziby Sklepu.

 2. Do odsyłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu produktu oraz formularz reklamacyjny dostępny w zakładce FORMULARZ REKLAMACYJNY. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

 3. Ryzyko uszkodzenia zwracanego produktu podczas transportu ponosi Klient.

 4. Jeżeli do produktu nie jest dołączana karta gwarancyjna podstawą do świadczeń gwarancyjnych jest dokument potwierdzająca zakup reklamowanego produktu.

 5. Okres gwarancji udzielanej przez Sklep wynosi 12 miesięcy i biegnie od daty zakupu wskazanej na dokumencie zakupu produktu/ów.

 6. Wymienione lub naprawione produkty będą odesłane na koszt Sklepu przesyłką pocztową lub kurierską na adres Klienta wskazany w formularzu reklamacji.

 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz/ lub niekompletnej przesyłki będą rozpatrywane tylko wówczas, jeżeli w Dowodzie Dostawy zostanie zawarty opis uszkodzenia produktu potwierdzony przez Przewoźnika/Firmę Kurierską.

 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktów z winy Klienta, wszelkie koszty pokrywa Klient.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Oświadczenie można złożyć poprzez formularz zwrotu, którego wzór jest dostępny do pobrania. POBIERZ

 2. Odstąpienie od umowy nie dotyczy wyrobów medycznych, jakimi są okulary korekcyjne wykonane na zamówienie, soczewki kontaktowe, płyny do soczewek kontaktowych, pomoce optyczne.

 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument jest obowiązany odesłać produkt niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres Sklepu, w stanie, niezmniejszającym wartości produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu tj. w oryginalnym opakowaniu, również, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania czynności koniecznych do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwracany produkt powinien być opakowany tak, aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, który jest wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza charakter, przeznaczenie i funkcjonowanie produktu.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta w ramach zestawu promocyjnego (sprzedaż łączna produktów w łącznej cenie promocyjnej), zwrotowi podlegają wszystkie produkty, które zostały zakupione w ramach tego zestawu promocyjnego.

 6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy licząc najtańszą dostępną formę dostawy.

 7. Zwrot płatności przez Sprzedającego następuje przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu kwoty.

 8. Klient ponosi koszty zwrotu produktu.

 9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zawierających zwracane produkty, które są wysłane na koszt Sprzedającego lub za pobraniem.

 10. Zgodnie z art. 38 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

 • o świadczenie usług, jeżeli MEDAR OPTYK wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 1 Ustawy).

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. okulary korekcyjne) (art. 38 pkt. 3 Ustawy).

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. soczewki kontaktowe) (art. 38 pkt. 5 Ustawy).

INFORMACJE DODATKOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa mogące znaleźć zastosowanie.

 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży soczewek kontaktowych na sztuki, tylko wyłącznie w zestawach fabrycznych. Rodzaje dostępnych opakowań mogą być różne. Informacja na ten temat zawsze podawana jest przy danym produkcie.

 3. Informacje o produktach: ceny, zdjęcia, opisy produktów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, tylko zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 4. Ceny produktów dostępnych w sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT w wysokości zgodnej z Ustawą o podatku od towarów i usług.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz promocji produktów oferowanych w Sklepie, a także kosztów dostawy, wycofywania produktów ze Sklepu. Zamówienia przyjęte przed zakończeniem lub zmianą promocji są realizowane zgodnie z cenami obowiązującymi przed tą zmianą.

 6. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie/usunięcie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Sklepu, strony internetowej Sklepu, Właściciela Sklepu, bądź innych Klientów, a także dla Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Administrator zobowiązuje się zachować wszelkie środki ostrożności, mające na celu zapobieganie i modyfikacji zamówień oraz danych Użytkowników sklepu.

 8. Regulamin jest dostępny na stronie www.medaroptyk.pl w zakładce REGULAMIN.

Poznań, dnia 23 maja 2018 roku